CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Tại Lộc Hưng Phát, các vấn đề về An toàn, Sức khỏe và Môi trường của toàn thể nhân viên, các đơn vị tư vấn, nhân sự của bên thứ ba và nhân sự của Chủ đầu tư luôn được xem là vấn đề quan trọng hàng đầu, vì thế Công ty luôn chú trọng:

 • Việc quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường là yếu tố bắt buộc ngang bằng với xây dựng sản xuất và lợi ích công ty; trong bất kỳ tình huống bất cập nào, an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu.
 • Việc quản lý an toàn sức khỏe và môi trường một cách hiệu quả là trách nhiệm của cấp quản lý và được toàn thể nhân viên hưởng ứng thực hiện.
 • Làm việc an toàn là điều kiện cần thiết của tất cả mọi người; đội ngũ quản lý và người lao động phải có trách nhiệm sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro thích hợp để lập kế hoạch cho các tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo quá trình sản xuất luôn an toàn và hiệu quả.
 • Tất cả các hoạt động xây dựng sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường của Lộc Hưng Phát cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật.
 • Tất cả các sự cố, tai nạn và thương tật đều có thể phòng tránh được bằng các biện pháp điều tra, kiểm tra, huấn luyện, cam kết, chuẩn bị và phối hợp một cách hiệu quả của tất cả các bên có liên quan.
 • Luôn tìm cách cải thiện việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường bao gồm việc xem xét lại các hoạt động đã thực hiện và đặt mục tiêu cho các công việc sắp tới.
 • Bố trí con người và tài lực cần thiết để thực hiện và duy trì cơ cấu tổ chức an toàn, sức khỏe và môi trường một cách hiệu quả.
 • Áp dụng các hướng dẫn việc thực hiện các công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường chuyên nghiệp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và lập báo cáo tiến trình thực hiện cũng như là kế hoạch thực hiện tiếp theo theo yêu cầu.
 • Bất kỳ khi nào và nơi đâu, khuyến khích những người tham gia thực hiện công việc tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nhằm phát huy quan điểm chung và hoàn thiện hệ thống, thông báo về các nguy cơ, các dấu hiệu cảnh báo sớm, hệ thống đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau để mang lại lợi ích chung cho mọi người.
  Tất cả nhân viên phải thực hiện mọi công việc thích hợp và cần thiết nhằm thỏa mãn yêu cầu của chính sách này.

“Không có công việc nào quá khẩn cấp và quan trọng để
không thể thực hiện một cách an toàn”.