Dịch vụ

1.    Quản lý dự án
–    Điều phối các tư vấn thiết kế: kiến trúc, kết cấu, M&E;
–    Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng về các chuẩn thuận trong quá trình thực hiện dự án;
–    Quản lý và giám sát thi công;
–    Quản lý thanh toán, quyết toán công trình.
2.    Nghiên cứu khả thi
–    Lập báo cáo nghiên cứu khả thi để phân tích những thuận lợi và bất lợi của việc đầu tư dựa trên vị trí dự án, điều kiện kinh tế xã hội, thời hạn đầu tư ảnh hưởng đến việc đầu tư công trình;
–    Lập nghiên cứu kế hoạch chi phí sơ bộ dựa trên thiết kế sơ bộ; Báo cáo phân tích kinh tế thông qua phân tích chi phí đầu tư, lợi nhuận thu được từ dự án.
3.    Thiết kế kỹ thuật
–    Từ nghiên cứu khả thi đến thiết kế sơ bộ và thiết kế chi tiết;
–    Thiết kế đa lĩnh vực (kiến trúc, kết cấu, cơ điện, khảo sát khối lượng) cho các tòa nhà cao tầng và thấp tầng;
–    Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng cơ sở (cảng, cầu, đường).
4.    Tư vấn đấu thầu
–    Quản lý đấu thầu;
–    Sơ tuyển;
–    Chiến lược đấu thầu theo gói;
–    Pháp lý/Bảo hiểm, QA, Y tế & An toàn;
–    Tổ chức đấu thầu;
–    Đánh giá/Thương lượng;
–    Kiến nghị.
5.    Giám sát thi công
–    Kiểm tra và giám sát chất lượng vật liệu, vật tư và thiết bị lắp đặt vào công trình;
–    Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu xây lắp;
–    Kiểm tra, giám sát thường xuyên và có hệ thống quá trình thi công xây dựng, triển khai các công việc tại hiện trường của nhà thầu;
–    Tổ chức nghiệm thu công trình;
–    Chủ trì các cuộc họp phối hợp với các bên liên quan giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.
6.    Quản lý chi phí (QS)
–    Lập khái toán sơ bộ;
–    Phát triển ngân sách;
–    Lập khái toán chi tiết giai đoạn thi công;
–    Kiểm định khối lượng trước và trong giai đoạn thi công.
7.    Thi công xây dựng
–    Lập và đệ trình biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết;
–    Trình phê duyệt mẫu, kiểm soát chất lượng, thực hiện các thí nghiệm nhằm đảm  bảo vật liệu, vật tư và thiết bị đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hợp đồng trước khi tiến hành thi công lắp đặt;
–    Tổ chức thi công công trình tuân thủ biện pháp và đáp ứng tiến độ thi công đã được phê duyệt;
–    Lập và trình ký hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng đáp ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định pháp luật.